REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

ORGANIZATOR KONKURSU

§1

Organizatorem Konkursu jest: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług„King-Skór” s.c.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18, posiadające nr NIP 679-20-24-679, zarządzający „Galerią Handlową KING SQUARE” w Krakowie.

PRZEDMIOT KONKURSU

§2

Przedmiotem Konkursu jest zaproponowanie najbardziej romantycznego wyznania miłosnego
w dowolnej formie (np. wiersz, hasło)

UCZESTNICY KONKURSU

§3

Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§4

Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy, w tym pracownicy tymczasowi Organizatora
oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu.

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA

§5

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, stworzone przez siebie Wyznanie miłosne, należy zamieścić na formularzu zgłoszeniowym i wrzucić do specjalnej skrzynki konkursowej, która znajdować się będzie w holu głównym Galerii Handlowej KING-SQUARE w Krakowie.

  1. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail), jest integralną częścią niniejszego Regulaminu i znajduje się na terenie Galerii Handlowej KING-SQUARE.

  1. Wyznanie miłosne złożone w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym nie będzie brało udziału w Konkursie (wyjątek stanowi §5 pkt. 4).

  1. Aby wziąć udział w konkursie za pomocą Facebooka należy stworzone przez siebie wyznanie miłosne wraz z danymi kontaktowymi tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail – przesłać na adres mailowy: marketing@king-square.pl w tytule wiadomości wpisując: „ Konkurs Walentynkowy”
    a także zamieścić na Tablicy na Facebooku informację, o udziale we wspomnianym konkursie.

JURY KONKURSOWE

§6

  1. Hasła reklamowe zostaną ocenione przez Jury Konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora Konkursu. Skład Jury zostanie wskazany w siedzibie Organizatora.

  1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Jury Konkursowego wynikającej z przypadków losowych.

KRYTERIA ZAKRESU OCENY

§7

Członkowie Jury Konkursowego oceniając nadesłane Wyznania miłosne będą brać pod uwagę: pomysłowość, innowacyjność i oryginalność.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

§8

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 13 lutego 2012 roku. Wyniki z posiedzenia Jury konkursowego, ogłoszone zostaną w Internecie na stronach internetowych www.king-square.pl, oraz na profilu KING SQUARE na Facebooku a zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub za poczty e-mail.